Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Daniëlla van Duijn, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen; Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van het verloop van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of onderling anders afgesproken adres, aanwezig te zijn dient cliënt de gewichtsconsulent hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Consulten in pakketten dienen vooruitbetaald te worden. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen restitutie plaats van de betaalde pakketten. Bij afname van een totaalpakket moeten de consulten binnen 1 jaar na startdatum afgenomen worden. Consulten die na 1 jaar nog niet zijn afgenomen komen te vervallen en worden niet terugbetaald.

Artikel 6. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, betaalt de cliënt contant aan de Gewichtsconsulent aan het einde van ieder consult, pinbetaling is niet mogelijk. De cliënt krijgt, indien gewenst, een verzamelfactuur van de betalingen. Bij online begeleiding dient het te betalen bedrag vooraf overgemaakt te worden op het door de gewichtsconsulent opgegeven bankrekeningnummer. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en /of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8.Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.